GEOLOGIA INŻYNIERSKA

<<< powrót

 

Jest to jeden z działów geologii, wydzielony jako samodzielna nauka w latach dwudziestych XX w. Zajmuje się badaniem środowiska geologicznego, jego zmienności i ewolucji dla potrzeb planowania przestrzennego i regionalnego, oraz projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów budowlanych. W praktyce jest to ta część nauk geologicznych, która zajmuje się badaniami podłoża gruntowego do celów budowlanych oraz oddziaływaniem warunków gruntowo-wodnych na takie obiekty. Badania g-i pozwalają m.in. na określenie parametrów wytrzymałościowych gruntów, co pozwala racjonalnie zaprojektowac budowlę i uniknąć zagrożeń związanych z jej osiadaniem przy posadowieniu na niejednorodnym gruncie czy uniknać zagrożeń związanych występowaniem procesów osuwiskowych.

  Na potrzeby g.i. wykonujemy najczęściej Dokumentacje warunków geologiczno-inżynierskich dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu. Wykonanie dokumentacji poprzedzone jest wykonaniem projektu z programem i zakresem badań, który zatwierdza Starostwo Powiatowe. Dokumetacje g-i wykonuje się na ogół w miejscach, gdzie panują skomplikowane warunki gruntowo-wodne lub gdy projektowany obiekt wymusza wykonanie dokładnych badań, np. ze względu na swoją wielkość.

Zapraszamy do współpracy.
604 45 87 33
(18) 441 33 45
 
[geolog]