DOKUMENTACJA
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA

<<< powrót

    Dokumentacja geologiczno-inżynierska to opracowanie, w którym szczegółowo określa się parametry gruntów budujących podłoże geologiczne projektowanej inwestycji z uwzględnieniem tektoniki, morfologii, stratygrafii, wpływu inwestycji na środowisko, itd. Dokumentacje tego typu stosuje się obligatorujnie dla trzeciej kategorii geotechnicznej, a więc tam, gdzie występują skomplikowane warunki gruntowo-wodne lub/i gdy konstrukcja obiektu kwalifikuje go do tej kategorii. Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej jest poprzedzone wykonaniem Projektu prac geologicznych, który podlega zatwierdzeniu przez Starostwo powiatowe. Dokumentacja podlega przyjęciu przez Starostwo powiatowe. Według obowiązujących przepisów, dokumentacja taka stanowi podstawę do sporządzenia przez Projektanta obiektu oceny geotechnicznych warunków posadowienia obiektu (Roz. Min. Środowiska z dn. 24 września 1998 w sprawie ustalania warunków posadawiania obiektów budowlanych, p.4.1).


Zapraszamy do współpracy.
604 45 87 33
(18) 441 33 45


 
[geolog]