Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 24 września 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz.680, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726 oraz z 1998 r. Nr 22, poz. 118) zarządza się co następuje:
§1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. §2. Przez ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych rozumie się zespół czynności zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa, wykonywanych w szczególności w terenie i w laboratorium. §3.1. Ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych obejmuje:
 1. fundamentowanie obiektów budowlanych,
 2. określanie nośności i stateczności podłoża gruntowego,
 3. ustalanie i weryfikację wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji,
 4. ocenę stateczności skarp, wykopów i nasypów oraz ich zabezpieczenia,
 5. wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego,
 6. ocenę oddziaływania wód gruntowych na budowlę,
 7. ocenę gruntów stosowanych w robotach ziemnych,
 8. wybór metody podtrzymywania skarp,
 9. wykonywanie barier uszczelniających.
§3.2. Geotechniczne warunki posadawiania obiektów budowlanych ustala się w celu uzyskania danych:
 1. dotyczących budowy i parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego współpracującego z projektowanym obiektem i w strefie oddziaływania projektowanych robót,
 2. umożliwiających rozpoznania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku,
 3. wymaganych do bezpiecznego i racjonalnego zaprojektowania i wykonania obiektu budowlanego,
§4.1.W celu ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych wykonuje się analizę i ocenę dokumentacji geotechnicznej, geologiczno-inżynierskiej i hydrogeologicznej, danych archiwalnych oraz innych danych dotyczących badanego terenu i jego otoczenia.
W zależności od potrzeb należy:
 1. przygotować program badań geotechnicznych w terenie na potrzeby projektowanego obiektu,
 2. wykonać badania geotechniczne w terenie obejmujące w szczególności:
  1. małośrednicowe sondowania próbnikami przelotowymi,
  2. sondowania dynamiczne i statyczne,
  3. badania presjometryczne i dylatometryczne,
  4. badania georadarowe i elektrooporowe,
  5. badania dynamiczne gruntów,
  6. odkrywki fundamentów,
  7. badania wodoprzepuszczalności gruntów i konstrukcji ziemnych,
  8. badania wód gruntowych i ich oddziaływania na konstrukcję,
  9. badania na poletkach doświadczalnych.
 3. wykonać badania geotechniczne w laboratorium obejmujące w szczególności:
  1. badania fizyczno-mechanicznych i dynamicznych właściwości gruntów,
  2. badania chemicznych właściwości gruntów i wód gruntowych,
  3. badania próbek gruntów ulepszonych i materiałów zastosowanych do ulepszania podłoża gruntowego.
 4. ustalić wzajemne oddziaływanie fundamentów obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w skali laboratoryjnej, technicznej i naturalnej, w tym próbne obciążenia gruntu, pali i fundamentów,
wykonać inne czynności geotechniczne, jak:
prognozę zmian właściwości podłoża gruntowego,

obliczenie nośności, stateczności i osiadań fundamentów,

ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów,

określanie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlany i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom,

określanie zakresu pomiarów geodezyjnych przemieszczeń obiektu wznoszonego i obiektów sąsiednich oraz gruntu, niezbędnych do rozpoznania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku.
§5.1.Zakres czynności wykonywanych przy ustalaniu geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych jest uzależniony od zaliczenia obiektu budowlanego do kategorii geotechnicznej obiektów budowlanych, o której mowa w §7, zwanej dalej "kategorią geotechniczną".
2. Kategorię geotechniczną ustala się w zależności od rodzaju warunków gruntowych oraz czynników konstrukcyjnych charakteryzujących możliwości przenoszenia odkształceń i drgań, stopnia złożoności oddziaływań, stopnia zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji, jak również od wartości zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrożenia środowiska.
3. Rozróżnia się następujące rodzaje warunków gruntowych:
proste warunki gruntowe - występujące w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, równoległych do powierzchni terenu, nie obejmujących gruntów słabonośnych, przy zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadawiania oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

złożone warunki gruntowe - występujące w przypadku warstw gruntów niejednorodnych, nieciągłych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujących grunty słabonośne, przy zwierciadle wód gruntowych w poziomie projektowanego posadawiania i powyżej tego poziomu oraz przy braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,

skomplikowane warunki gruntowe - występujące w przypadku warstw gruntów objętych występowaniem niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwłaszcza zjawisk i form krasowych, osuwiskowych, sufozyjnych, kurzawkowych, glacitektonicznych, na obszarach szkód górniczych, przy możliwych nieciągłych deformacjach górotworu oraz w centralnych obszarach delt rzek.

§6.1.Kategorię geotechniczną całego obiektu lub jego poszczególnych części określa projektant obiektu w uzgodnieniu z osoba upoważnioną, na podstawie odrębnych przepisów, do ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektu budowlanego. W trakcie czynności geotechnicznych oraz budowy, przy stwierdzeniu innych od założonych w programie warunków gruntowych, kategoria geotechniczna może ulec zmianie.

2. Ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, forma ich przedstawienia oraz zakres niezbędnych badań powinny być dostosowane do kategorii geotechnicznej.

§7. Rozróżnia się następujące kategorie geotechniczne:

pierwsza kategoria geotechniczna, która obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla których wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntów, takie jak:
1- lub 2 - kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,
ściany oporowe i rozparcia wykopów, jeżeli różnica poziomów nie przekracza 2 m,
wykopy do głębokości 1.2 m i nasypy do wysokości 3.0 m wykonywane zwłaszcza przy budowie dróg, pracach drenażowych oraz układaniu rurociągów.
druga kategoria geotechniczna, która obejmuje obiekty budowlane w prostych i złożonych warunkach gruntowych, wymagające ilościowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy, takie jak:
fundamenty bezpośrednie lub głębokie,
ściany oporowe lub inne konstrukcje oporowe, z zastrzeżeniem pkt. 1 lit. b), utrzymujące grunt albo wodę,
wykopy, nasypy, z zastrzeżeniem pkt. 1 lit. c), oraz budowle ziemne,
przyczółki i filary mostowe oraz nabrzeża,
kotwy gruntowe i inne systemy kotwiące.
trzecia kategoria geotechniczna, która obejmuje:
nietypowe obiekty budowlane niezależnie od stopnia skomplikowania warunków gruntowych,
obiekty budowlane posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych,
obiekty zabytkowe i monumentalne..

§8.1. Geotechniczne warunki posadawiania obiektów budowlanych opracowuje się w formie ekspertyzy lub dokumentacji geotechnicznej.

§8.2. Dla obiektów budowlanych wymagających wykonania robót geologicznych, zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii, poza dokumentacją geotechniczną należy wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską, opracowaną zgodnie z odrębnymi przepisami.

§9. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do obiektów budowlanych, w stosunku do których został złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.

§10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.